Školenie konzultantov VVS SK - mastitídy HD a kultivácie patogénov mlieka


Odborné vzdelávanie patrí k práci profesionálneho predajcu a konzultanta vo farmachove. Predaj totiž  vyžaduje aj odborné konzultácie a poradenstvo priamo na farme.


Konzultanti VVS SK sa pravidelne odborne vzdelávajú v rôznych oblastiach a potom svoje poznatky uplatňujú pri zlepšovaní chovu u všetkých zákazníkov VVS.


Medzi dôležité témy poradenstva patrí aj prevencia mastitíd hovädzieho dobytka a ich liečba. Pozvali sme MVDr. Josefa Práška, PhD., aby nám vysvetlil a prakticky ukázal, čo je príčinou akútnych a chronických mastitíd a ako im preventívne predchádzať.


Konzultanti sa dozvedeli o príčinách mastitíd a ich zdravotných dôsledkoch pre zviera. Okrem toho sa MVDr. Prášek zameral počas  školenia aj na ekonomické faktory prevencie mastidídy a ich dopady na ekonomiku farmy.


V praktickej časti školenia prešli predajcovia nácvikom sterilného odoberania vzorky mlieka a jej kultiváciou, aby boli schopní  do 24 hodín zistiť, či sú v mlieku prítomné patogény. Nácvik prebiehal v dojárni PD Inovec Tr. Stankovce pod odborným vedením MVDr. Práška a za účasti zootechnikov farmy.


Výhodou kultivácie vzorky je rýchlosť zistenia prítomnosti patogénov a následné rýchle posúdene postupu liečby mastitídy chorého zvieraťa.


Po absolvovaní školenia budú vedieť konzultanti VVS SK odobrať vzorku mlieka a kultiváciou zistiť, či má zviera mastitídu a aký postup navrhnúť zootechnikovi, aby mal v chove dlhodobo čo najviac zdravých zvierat.


Vydané dňa: 23.05.14, Napísal: VVS SK, s.r.o.